Zaloguj

Załóż konto

Po rejestracji będziesz mógł śledzić status rezerwacji, a także ocenić wycieczkę po jej zakończeniu.
Nazwa użytkownika*
Hasło*
Potwierdź hasło*
Imię*
Nazwisko*
Email*
Telefon*
* Klikając przycisk Załóż konto zgadzasz się na warunki zawarte w dokumentach Warunki korzystania z witryny i Polityka prywatności..

Już jesteś zarejestrowanym użytkownikiem?

Zaloguj
REGULAMIN PROMOCJI „ENERGYLANDIA ZA 0 ZŁ” 
B.P. AUSTRAL

 

§ 1. WARUNKI OGÓLNE

1.1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w promocji organizowanej przez Biuro Podróży Austral, ul. Nawojowska 4/323, 33-300 Nowy Sącz organizowanego w ramach promocji prowadzonej za pośrednictwem portalu Facebook (albo na stronie www.austral.com.pl)
1.2 Użyte w regulaminie określenia:
1) Promocja – ,,Energylandia za 0 zł”;
2) Praca – zdjęcie fotograficzne z wycieczki;
3) Uczestnik – osoba pełnoletnia, spełniająca warunki określone w regulaminie;
4) Organizator: Biuro Podróży Austral, ul. Nawojowska 4/323, 33-300 Nowy Sącz
1.3 Promocja rozpoczyna się w dniu 01.09.2017r. i trwa do 15.06.2018r.
1.4 Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest udział w wycieczce organizowanej przez Organizatora.
1.5 Wzięcie udziału w Promocji oznacza, że uczestnik zgadza się na warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie, w tym wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika w zakresie i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
1.6 Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane przez Organizatora dla celów niniejszej Promocji w celu komunikacji Organizatora z Uczestnikiem. Ponadto Organizator zastrzega sobie możliwość wykorzystania danych osobowych w celach marketingowych na rzecz Organizatora.
1.7 Przetwarzanie danych osobowych będzie obejmować następujący zakres danych: imię i nazwisko, wiek, adres e-mail, numer telefonu.
1.8 Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( Dz.U.2002r.nr101, poz. 926 z późn.zm.)
1.9 Uczestnik akceptując niniejszy Regulamin wyraża także zgodę na publikowanie w portalu facebook.pl nadesłanej przez siebie pracy. Dopuszcza się przesyłanie zdjęć za pośrednictwem maila: biuro@austral.com.pl lub przy pomocy aplikacji messenger. Prace zgłaszane w inny sposób, w szczególności poprzez umieszczenie na tablicy nie będą brane pod uwagę i mogą zostać usunięte przez Organizatora.
1.10 Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie ani czasowo licencji na publiczne udostępnianie fotografii przez Organizatora na stronie www.austral.com.pl; www.rycho.com.pl oraz portalu społecznościowym Facebook na potrzeby realizacji i Promocji, jak również na wszystkie czynności konieczne dla udostępnienia zdjęcia i realizacji Promocji, w tym w szczególności wprowadzania do sieci komputerowych, Internetu, wielokrotne utrwalanie i zwielokrotnianie fotografii każdą techniką w tym do produkcji kalendarza oraz wystawy fotograficznej prezentujących zdjęcia nagrodzone w Promocji, oraz na przygotowywanie na swoje potrzeby, w szczególności na obróbkę redakcyjną i komputerową;
1.11 Promocja nie jest organizowany z udziałem, ani też sponsorowany przez właściciela serwisu Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc., jego użycie na potrzeby Promocji następuje zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.
1.12 Facebook Inc. nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg Promocji. Wszelkie roszczenia związane z Promocją należy kierować do Organizatora.

 

§ 2. UCZESTNICTWO W PROMOCJI

2.1 Warunkiem udziału w Promocji jest zgłoszenie pracy, poprzez przesłanie wiadomości email lub za pośrednictwem aplikacji Messenger z następującymi danymi: Imię i Nazwisko, miejsce wykonania zdjęcia, email, numer telefonu.
2.2 Praca Promocyjna może być wykonana dowolną techniką o minimalnej rozdzielczości 1000 x 1500 pikseli.
2.3 Każde zdjęcie musi posiadać: Imię i Nazwisko autora, opis zdjęcia w tym miejsce zrobienia zdjęcia w którym zostało wykonane.
2.4 Poprzez przystąpienie do wypełnienia danych i tym samym do Promocji, Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu i oświadcza, że jest jedynym autorem zdjęcia i posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do zdjęcia, oraz, że zdjęcie nie narusza praw osób trzecich.
2.5 Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie osoby fizyczne, mające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, które ukończyły co najmniej 18 rok życia. 
2.6 Pracownicy Biura Podróży Austral oraz osoby bezpośrednio i pośrednio związane z organizacją Promocji nie mogą w nim uczestniczyć.
2.7 Uczestnicy podający niewłaściwe bądź nieprawidłowe informacje o sobie lub zgłaszające do udziału inne osoby, nie otrzymują nagrody.
2.8 W przypadku stwierdzenia, że Uczestnik nie spełnia któregokolwiek z warunków określonych w niniejszym Regulaminie, Uczestnik taki zostanie wykluczony z Promocji i utraci ewentualne prawo do nagrody w Promocji.
2.9 W przypadku zakwalifikowania Uczestnika do grona laureatów, Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przez Organizatora jego pracy oraz imienia i nazwiska jako Laureata Promocji na stronie Promocji oraz stronie www Organizatora.

 

§ 3. PRZEBIEG PROMOCJI

3.1 W celu wyłonienia laureata Promocji oraz zapewnienia prawidłowego jego przebiegu, Organizator powoła komisję (dalej ,,Komisja”) w trzyosobowym składzie.
3.2 Osoba reprezentująca daną grupę (5 osób) która, w ciągu 2 tygodni od opublikowania zdjęcia zdobędzie najwięcej głosów – wygrywa. Wyłonienie zwycięskiej pracy zostanie przeprowadzone na podstawie zliczenia oddanych przez Internautów głosów w wyznaczonym terminie.
3.3 Wyłonienie Laureata Promocji przeprowadza powołana przez Organizatora Komisja. W ocenie będą brane pod uwagę liczby oddanych głosów.
3.4 Nazwa zwycięscy zostanie opublikowana na stronie portalu społecznościowego Facebook w dniu 18.06.2018r oraz na stronie www.austral.com.pl.
3.5 Internauci mogą oddać jeden głos na każdą pracę w ciągu całej Promocji. Uczestnikowi udostepniającemu dane, o których mowa w punkcie 2.1. przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz możliwości ich poprawiania lub prawo do ich usunięcia. 
3.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostawców usług internetowych, za pośrednictwem których Uczestnicy biorą udział w Promocji, jak również za pośrednictwem której Organizator kontaktuje się z Uczestnikami, możliwość dostępu Uczestników do portalu społecznościowego Facebook lub do profilu Organizatora na portalu społecznościowym Facebook, a także za indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, bądź ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do Internetu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za dostępność messengera oraz poczty email poprzez którą Uczestnik bierze udział w Promocji na portalu społecznościowym Facebook.
3.7 Uczestnicy Promocji podszywający się pod osoby trzecie celem zwiększenia swych szans będą automatycznie usuwani z udziału w Promocji organizatora.
3.8 W sytuacji powtarzającego się IP i podejrzenia, że Uczestnik Promocji bierze udział w zabawie więcej niż jeden raz w celu zwiększenia swych szans, Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zgłoszeń tego Uczestnika z Promocji, pozostawiając tylko pierwsze zgłoszenie.
3.9 W trakcie trwania Promocji oraz po jego zakończeniu dane osobowe osób biorących udział nie są ujawniane firmom trzecim i są wykorzystywane wyłącznie do przeprowadzenia promocji.
3.10 W Promocji nie będą uwzględniane prace zawierające określenia lub zwroty powszechnie uznane za wulgarne lub obraźliwe, albo naruszające dobra osobiste lub prawa osób trzecich.

 

§ 4. NAGRODY

4.1 Fundatorem nagrody jest Organizator.
4.2 Uczestnicy Promocji nie mogą przenieść prawa do uzyskania nagrody na osoby trzecie.
4.3 Nagroda:
• Wycieczka do Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze dla 5 osób, bilety wstępu (W cenie biletu wszystkie atrakcje bez limitów: roller-coastery, karuzele, kina, widowiska, pokazy, strefa dziecięca, strefa familijna, strefa ekstremalna, Water Park! Bilet całodzienny bez limitów czasowych i ilościowych* *Bilet nie obejmuje gastronomii, automatów do gier obsługiwanych żetonami, sklepów i pamiątek.), przejazd Autokarem, ubezpieczenie, opieka Pilota.
4.4 Laureaci zostaną powiadomieni przez organizatora Promocji o wyniku pocztą elektroniczną do dnia 22.06.2018r.
4.5 Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do weryfikacji tożsamości Uczestników/Laureatów na podstawie aktualnego dowodu tożsamości.
4.6 Warunkiem wydania nagród jest podpisanie protokołu odbioru nagrody.
§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
5.1 Organizator upoważnia Komisję do podejmowania decyzji w sprawie wykluczenia Uczestników z Promocji.
5.2 Organizator zastrzega sobie unieważnić Promocję w sytuacji nie spełnienia warunków określonych w § 3. 3.
5.3 Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Promocji.